HUBSO Group AB (publ)

Press releases

2020-08-20
Kvartalsrapport 2

2020-05-14
Kvartalsrapport 1

2019-11-01
Kvartalsrapport 3

2019-02-15
VD-byte i Orgo Tech

Financial calendar

Här hittar du HUBSO Group AB (publ) finansiella kalender. HUBSO Group AB (publ) tillämpar principerna för tysta perioder. Under dessa perioder avstår företrädare för företagen från att svara på frågor eller kommentera den ekonomiska utvecklingen.

Semiannual Report

2020-08-20

Board & Auditor

Chairman, Robin Stenman

Robin Stenman är styrelseledamot och VD Tourn sedan september 2010. Robin har lång erfarenhet inom programmering och har även studerat juridikstudier på Stockholms Universitet. Robin grundade Bolaget TOURN och har sedan dess varit aktiv i Bolaget som VD. Genom TOURN startades HUBSO som ett internt projekt av Robin som senare bolagiserades till HUBSO AB. Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Game Chest group AB (Publ), HUBSO AB samt GOMI Capital AB (publ). Styrelseledamot och vd i Northern Care AB. Styrelseledamot i Stenman & Carlén AB samt Charge AB.

Board member, Luca Di Stefano

Luca Di Stefano är investerare och styrelseproffs och grundare av flertalet bolag inom media och IT. Bolag som både har noterats och köpts upp. Luca har haft en aktiv roll som VD/Operativt ansvarig och i olika styrelsen för olika tillväxtbolag sedan 2017. Kommer senast från posten som delägare och VD för den digitala marknadsföringsbyrån Brandson AB som senare köpte upp av Defsio media AB

Auditor, Jan Hamberg

Jan Hamberg, at Parsells Revisionsbyrå Aktiebolag. Jan is a member of FAR, the Association for Auditors and Advisers.

Board member, Fredrik Petersson

Fredrik Petersson är Management Consultant, investerare och styrelseproffs. Fredrik har över 20 års erfarenhet av ledande befattningar i tillväxtbolag i roller som bland annat CEO, CIO, CTO och utvecklingschef. Fredrik är även styrelseordförande i Sjöstrand Coffee och investmentbolaget Torrahf Invest AB samt styrelseledamot i konsultbolaget Tingent bland annat. Fredrik är utbildad vid Uppsala Universitet med inriktning Pol Mag och har läst vid University of Texas, Austin.

Board member, Marcus Petersson

Marcus Petersson född 1980, är styrelseledamot i HUBSO GROUP AB (f.d. Orgo Tech AB) sedan oktober 2017. Marcus har över 10 års erfarenhet av digital marknadsföring och affärsutveckling. Under flera år har han haft ledande positioner i ett antal av de största onlinespelföretagen i Europa där han främst ansvarar för Storbritannien och de nordiska marknaderna. Marcus har en Master of Science in Business Administration från JIBS och kandidatexamen i internationell marknadsföring från Auckland University of Technology. Marcus är oberoende i förhållande till både företaget och företagsledningen som företagets huvudägare.

Board member & CEO, Alexander Winqvist

Alexander Winqvist född 1989, har varit VD för HUBSO GROUP AB (f.d. Orgo Tech AB) sedan april 2019. Alexander har en bakgrund i den globala TMT-sektorn med Modern Times Group MTG AB främst med fokus på sina digitala initiativ inom MTGx som vice VD för M&A och Corporate Development . Alexander har också erfarenhet av M&A- / investment banking consulting. Alexander har en M.Sc. Business Administration and Economics från Stockholms universitet.

Management

CTO, Mathias Palmqvist

Mathias Palmqvist, born 1994, has been CEO and board member of Orgo Tech AB since May 2016. Since February 2019 Mathias is serving as a chief technology officer. Mathias has been working as a web developer since 2013. During his time as a web developer, Mathias has worked with the development of websites, systems and applications to companies such as Atlas Copco and Karolinska University Hospital.

Board member & CEO, Alexander Winqvist

Alexander Winqvist född 1989, har varit VD för HUBSO GROUP AB (f.d. Orgo Tech AB) sedan april 2019. Alexander har en bakgrund i den globala TMT-sektorn med Modern Times Group MTG AB främst med fokus på sina digitala initiativ inom MTGx som vice VD för M&A och Corporate Development . Alexander har också erfarenhet av M&A- / investment banking consulting. Alexander har en M.Sc. Business Administration and Economics från Stockholms universitet.

Corporate governance

§ 1 Firma
Bolagets firma är HUBSO GROUP AB (publ)
Bolaget är publikt

§ 2 Styrelsens säte
Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholm län.

§ 3 Verksamhet
Bolaget ska direkt eller indirekt genom bolag utveckla och sälja IT-relaterade tjänster och produkter, samt programvara och därmed förenlig verksamhet. Bolaget kan idka affärsverksamhet både i Sverige och utomlands.

§ 4 Aktiekapital
Bolagets aktiekapital ska vara lägst 8 500 496,1 kronor och högst 34 001 984,4 kronor.

§ 5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 85 004 961 aktier och högst 340 019 844 aktier.

§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst fyra (4) och högst sju (7) ledamöter med högst tre (3) suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor, med eller utan revisorssuppleanter.

§ 8 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet eller Dagens Nyheter upplysa om att kallelse skett. För att erhålla rätten att deltaga på bolagsstämma krävs föranmälan enligt de instruktioner som framgår av kallelse.

§ 9 Årsstämma
Årsstämma hålls årligen inom sex (6) månader efter varje räkenskapsårs utgång
På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Framläggande och godkännande av dagordning som framgår av kallelsen
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
10. Val av styrelse med eventuella suppleanter samt i förekommande fall revisor och revisorssuppleanter
11. Annat ärende, som ankommer på stämman att behandla enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 10 Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 – 8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551)

§ 11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.
Denna bolagsordning är antagen vid bolagsstämma den 2020-06-30

Listing info

The share capital of HUBSO Group AB amounts to 8 500 496,1 SEK divided into 85 004 961 shares. The share capital of HUBSO Group shall amount to at least 8 500 496,1 SEK and no more than 34 001 984,4 SEK divided into at least 85 004 961 shares and no more than 340 019 844 shares. All shares are issued and fully paid.

HUBSO Group's shares are established under Swedish law and are denominated in Swedish kronor. The shares are accounted for by persons and are affiliated with Euroclear Sweden AB with the address: Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. The company has a shareholding and the shares have equal rights to participate in the company's assets and profits and have the same right to dividend and surplus upon liquidation. Employees in the company have warrants of no more than 400 000 shares, each warrant entitles to subscribe for a new share at a subscription price of 6.00 SEK per share. The subscription period is valid for the period 2017-10-04 until 2020-10-04. There are no restrictions on the free transfer of shares. Changes in shareholders' rights require amendment of the Articles of Association in accordance with applicable legislation.

The company has no holdings of own shares or other companies that may be relevant for the assessment of the company's financial situation. The company's share is not subject to compulsory redemption. During the last twelve months, there has been no takeover bid on the Company's share. HUBSO Group's share is issued by the holder and the company's share book is handled electronically by Euroclear Sweden.

The HUBSO Group share has been listed on Spotlight Stock Market since January 3, 2018 under the ticker HUBSO (formerly “ORGO”) and is traded through banks and stockbrokers.

To see the largest owners, the company refers to the company's page at Spotlight Stock Market.

Contact

ir@hubsogroup.com